Ga:3 vägar och stigar

Gemensamhetsanläggningen består av vägar och gångstigar inom Hammerstaområdet enligt följande:

Tillfartsväg utgörs av sträckan från vägens anslutning mot allmänna vägen Gnesta – Laxne (väg 873) och fram till den punkt där Sörgårdsvägen och Byvägen ansluter sydost om Hammersta 4:85, sträckan 1 – 2 på förrättningskartan, aktbilaga KA.

Anläggningskarta.

Huvudvägar inom området bestående av Byvägen och dess förlängning, från vägens anslutning till tillfartsvägen sydost om Hammersta 4:85 och fram till anslutningen till Långängsvägen, sträckan 2 – 3 på förrättningskartan samt Långängsvägen från vägens anslutning till tillfartsvägen nordost om ekonomibyggnaderna på Hammersta 4:1 och fram till vägförgreningen strax söder om Hammersta 4:62, sträckan 4 – 3 – 5 på förrättningskartan, aktbilaga KA.

Bivägar inom området bestående av dels de mindre och enklare bilvägar inom området som redovisas på förrättningskartan och som utnyttjas som infartsväg till bostadsfastigheter varvid hela vägsträckan fram till sista fastigheten utmed respektive väg normalt ingår (väg till Hammersta 4:36 och 4:37 slutar dock vid fastighetsgräns för Hammersta 4:37) och dels vägen till båtplatsen vid Nyckelsjön (båtplatsen ingår i Hammersta ga:2).

Gångstigar inom området enligt redovisning på förrättningskartan.

DETALJER

Tillfartsvägen som ska ha en vägbanebredd på cirka 4,5 – 5 meter. Breddökning upp till cirka 6 meter får ske för ett lämpligt antal mötesplatser utmed vägsträckan. Vid vägsträckans ändpunkt vid anslutningen av Sörgårdsvägen/Byvägen ska vägen vara försedd med en vändplan som är dimensionerad så att den möjliggör vändning med sophämtningsfordon och motsvarande större fordon. Till vägen hör vägbanan med mötesplatser, vändplan vid vägsträckans ändpunkt vid anslutningen av Sörgårdsvägen/Byvägen samt övriga anordningar som är nödvändiga för vägens funktion såsom diken, slänter, trummor och vägmärken. Standard vad gäller ytbeläggning (slitlager) på körbanan ska vara grus, annat krossmaterial eller motsvarande (ej asfalt eller annan hårdgjord yta).

Tillfartsvägen ska hållas farbar året om. Vägsträckan ska hållas farbar för avsedd trafik med motorfordon året om (barmarksunderhåll och vinterväghållning) och underhållas till lägst den standard som erfordras för erhållande av statsbidrag till kostnaderna för vägunderhållet. Detta innebär bland annat att vägsträckan ska hållas i sådant skick att den ska vara farbar för personbilar och tyngre fordon, såsom sophämtnings- och slamtömningsbil, året om. Endast i undantagsfall, vid mycket besvärliga väderförhållanden, får begränsning av den tunga trafiken ske, se nedan. Anslutningen till allmänna vägen (väg 873) ska vara utförd enligt de föreskrifter som väghållaren av den allmänna vägen (Trafikverket) vid varje tidpunkt uppställer.

Huvudvägar bestående av Byvägen från Oxlogen till de övre brevlådorna samt Långängsvägen fram till vägförgreningen strax söder om Hammersta 4:62. Huvudvägarna är i första hand avsedda för personbilstransporter till bostadsbebyggelsen utmed och i anslutning till vägarna samt för enstaka tyngre transporter, t.ex. med slamtömningsbil, varu- eller byggtransporter etc, till dessa fastigheter. Dessutom för normalt förekommande interna jord- och skogsbrukstransporter till jord- och skogsbruksmark inom anläggningens båtnadsområde. Dessa vägar ska ha en vägbanebredd på i huvudsak cirka 3,5 – 4,5 meter. Breddökning upp till cirka 5,5 meter får ske för ett lämpligt antal mötesplatser utmed vägarna. Till huvudvägarna hör vägbanan med mötesplatser samt övriga anordningar som är nödvändiga för vägarnas funktion såsom diken, slänter, trummor och vägmärken. Standard vad gäller ytbeläggning (slitlager) på körbanan ska vara grus, annat krossmaterial eller motsvarande (ej asfalt eller annan hårdgjord yta).

Huvudvägar ska hållas farbar under barmarksperioden och vinterväghållas efter beslut av föreningen. Huvudvägarna ska hållas farbara för avsedd trafik med motorfordon enligt ovan under barmarksperioden och underhållas på sådant sätt att denna trafik kan ske på ett ändamålsenligt och rationellt sätt samt så att trafiksäkerheten inte äventyras. Begränsning av tung trafik får dock ske enligt nedan. Dessutom ska vinterväghållning av dessa vägar ske i den omfattning som delägarna i anläggningssamfälligheten beslutar om.

Sjövägen mot tennisbanan
Sjövägen mot tennisbanan.

Bivägar bestående av dels de mindre och enklare bilvägarna som utnyttjas som infartsväg till bostadsfastigheter samt vägen till båtplatsen vid Nyckelsjön. Dessa vägar ska hålla en enkel standard anpassad efter avsedd användning enligt nedan samt i huvudsak med en vägbanebredd på cirka 2,5 – 3,5 meter. På de mindre av dessa vägar, dvs sådana bivägar som enbart betjänar ett fåtal fastigheter, ska eventuell mittsträng av gräs i görligaste mån bevaras.

Vid Sörgårdsvägens ändpunkt vid nordöstra hörnet av Hammersta 4:17 samt vid vägförgreningen nordväst om Hammersta 4:39 ska vägsystemet vara utformat så att det möjliggör backvändning med slamtömningsbil och motsvarande tyngre fordon. Vid vägkröken strax norr om Hammersta 4:49 respektive vid Långängsvägens ändpunkt öster om Hammersta 4:58 (vid vägförgreningen) ska finnas en enklare parkeringsplats för cirka 5 personbilar, avsedd att i första hand användas för parkering i samband med bad vid badplatsen i Nyckelsjön (badplatsen ingår i Hammersta ga:2) respektive vid badplatsen i Alsjön.

Dessutom får mindre och enklare vändplaner/-möjligheter, normalt för personbil, anordnas vid ändpunkten av de vägar som ingår i gemensamhetsanläggningen där detta bedöms behövligt. Till vägarna hör förutom vägbanan sådana mindre diken, slänter, vägtrummor etc som är nödvändiga för vägarnas funktion samt vändplaner och parkeringsplatser enligt ovan. Körytorna på körbanan ska normalt vara försedda med grus eller annat krossmaterial. De får inte asfalteras eller förses med annan hårdgjord yta.

Bivägar ska hållas farbar under barmarksperioden och vinterväghållas efter beslut av föreningen. Bivägarna ska hållas farbara för personbilstrafik till berörda bostadsfastigheter under barmarksperioden samt för enstaka/tillfälliga tyngre transporter, med slamtömningsbil, varu- eller byggtransporter etc, till dessa fastigheter vid de tidpunkter under barmarksperioden då väglaget och respektive vägs bärighet etc medger detta (ej under tjällossningstider eller under längre regnperioder). Vägarna ska underhållas på sådant sätt att denna trafik kan ske på ett ändamålsenligt och rationellt sätt. Begränsning av tung trafik får ske enligt nedan. Dessutom ska vinterväghållning av dessa vägar ske i den omfattning som delägarna i anläggningssamfälligheten beslutar om. Vägen till båtplatsen vid Nyckelsjön är avsedd att nyttjas för normalt förekommande trafik med motorfordon till båtplatsen, såsom i samband med iläggning och upptagning av båtar, vid underhållsarbeten o.d. på brygganläggningen och på de båtar som finns vid denna samt i övrigt vid nyttjandet av de båtar som finns vid båtplatsen. Biluppställning/parkering ska ske inom det område som upplåtits för Hammersta ga:2, dvs inte utmed vägen. I övrigt ska beträffande standard och underhåll gälla detsamma för denna väg som för övriga bivägar.

Gångstigar enligt redovisning på förrättningskartan. De i gemensamhetsanläggningen ingående gångstigarna ska i huvudsak utnyttjas som promenadstråk och för intern gångvägskommunikation inom området. Gångstigen till badplatsen vid Nyckelsjön (badplatsen ingår i Hammersta ga:2) får även nyttjas för trafik med motorfordon i samband med underhåll av denna anläggning. Gångstigarna ska ha en enkel standard, i huvudsak i form av naturstigar. De ska hållas fria till en bredd av ca 1,5 – 2 meter, stigen till badplatsen vid Nyckelsjön dock ca 2,5 meter, från sly, nedhängande grenar och annat som hindrar nyttjandet av dem på ett ändamålsenligt sätt. Spänger och övergångar får anläggas över diken, bäckar och där marken är sank. Stängselövergångar/stättor får anordnas för passage av eventuella djurstängsel eller andra hinder. I övrigt ska i princip inga större anläggningsåtgärder vidtas.

Gångstigar ska inte vinterväghållas. Vinterhållning ska inte ske genom anläggningssamfällighetens försorg.

Grindar får inte sättas upp eller behållas över vägarna med följande särskilda undantag: Högst två grindar över södra delen av Långängsvägen och då endast under perioden 1 oktober – 1 juni. Avståndet mellan grindarna får vara högst 30 meter. En grind vid norra delen av Långängsvägen. Två befintliga grindar över vägen till badplatsen vid Nyckelsjön. Två befintliga grindar över vägen till båtplatsen. I övrigt endast efter tillstånd i varje särskilt fall av Hammersta samfällighetsförening.

Grindarna får hållas stängda endast i samband med djurhållning inom berörda markområden. Under övriga delar av året ska grindarna hållas öppna. Uppsatta grindar tillhör fastighetsägaren och ska underhållas etc av denne. Fastighetsägaren ansvarar också för att grindarna hålls öppna eller tas bort vid de tider under året då dessa inte får vara uppsatta över vägarna.

Begränsning av trafik, ansvar för skador. För samtliga vägar (undantaget stigar) gäller att anläggningssamfälligheten har rätt att under de förutsättningar som redovisas vid respektive väg begränsa den tunga trafiken på vägarna vid de tidpunkter på året då vägbanans bärighet är nedsatt (vid tjällossning och längre regnperioder) och risk föreligger för skador på vägarna. Detta gäller dock inte för nödvändiga interna jord- och skogsbrukstransporter inom området. Skador, utöver normalt slitage, som uppkommer på vägarna till följd av tyngre trafik, inklusive jord- och skogsbrukstransporter, under de tider på året då vägbanans bärighet är nedsatt eller till följd av arbete med traktorer, motorredskap eller dylikt ska repareras på bekostnad av den eller de fastighetsägare för vars räkning transporten eller arbetet utförts.

Deltagande fastigheter: Hammersta 4:1-2, 4:5-14, 4:16-18, 4:20-88.

Kostnaderna för anläggningens utförande, underhåll och drift ska fördelas:
Permanentbostad inom zon I; 2 x 1,00 = 2,00
Fritidsbostad inom zon I; 1 x 1,00 = 1,00
Permanentbostad inom zon II; 2 x 1,25 = 2,50
Fritidsbostad inom zon II; 1 x 1,25 = 1,25
Permanentbostad inom zon III; 2 x 1,50 = 3,00
Fritidsbostad inom zon III; 1 x 1,50 = 1,50
Jord och skogsbruk på Hammersta 4:1; 2,00
Obebyggd bostadsfastighet oberoende av utnyttjad väglängd; 0,10.

Eventuellt senare beslutade ändringar av andelstal får sökas i debiteringslängden.