Strövområden

Inom Hammersta och i dess närområde finns goda möjligheter för rekreation i skog och mark. Många vackra sjöar och fina svampmarker på gång- och cykelavstånd.

Sörmlandsleden » passerar inte långt härifrån. Den utgör en 100 mil lång vandringsled som slingrar sig genom ett mycket omväxlande natur- och kulturlandskap samt förbi historiska minnesmärken.

Vad som menas med ett ”strövområde” är inte helt entydigt. Skogssällskapet, som sedan 70-talet byggt upp infrastrukturer i strövområden, ger i en folder sin beskrivning. Där anges att ”strövområde” är ett samlingsnamn för områden som är tillrättalagda för att ta emot många besökare som är där för att njuta av naturen på olika vis. Man menar att strövområden skall innehålla angöringspunkter, markerade slingor av olika längd, ofta med olika teman och att det skall finnas en infrastruktur uppbyggd efter besökarens behov.

Tillgänglighet – allemansrätten

Enligt allemansrätten har markägaren en skyldighet att iordningställa och underhålla nödvändiga stättor och/eller grindar för att säkerställa tillgängligheten till markerna. På Hammersta finns detta dessutom reglerat i detaljplaner.