Valberedningen

2013 år stämma lämnade ett tydliggörande för inriktningen av valberedningens arbete enligt följande:

Val till Samfällighetsförenings styrelse

Valberedningens uppgift är att inhämta och lämna förslag till ledamöter att ingå i Samfällighetsföreningens styrelse samt revisorer.

Valberedningen ska kontakta sittande styrelse i syfte att inhämta synpunkter på arbetsläget och aktuell planering för kommande år.

Val till ny valberedning

I valberedningens arbete ska ingå att även inhämta och lämna förslag till ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår.

Valberedningen ska pröva möjligheterna att till den nya valberedningen föreslå avgående eller tidigare ordföranden från både Samfällighetsföreningens styrelse och Byrådet, eller annan styrelseledamot, i syfte att tillgodogöra/överföra erfarenheter som gjorts och de kontaktnät som byggts upp genom tidigare års styrelsearbete. Valberedningen är självklart fri att i övrigt föreslå personer att ingå i den nya valberedningen.

Valberedningen ska föreslå vem som ska vara sammankallande i den nya valberedningen.

Ledamöterna väljs för ett år i taget.

Presentation av kandidater

Valberedningens förslag till nya styrelseledamöter, revisorer och valberedning bör redovisas och anslås när arbetet är avslutat eller senast en vecka före årsstämma.