1994 års Manifest

Detaljplan 94-6 – Hammersta-manifestet

Klicka här för att ta del av hela manifestet »

Manifestet är ett tillägg till de kommunala bygg- och planbestämmelser som gäller för Hammersta. Dessa detaljerade anvisningar om byggnadsstilen på Hammersta, antogs av Gnesta kommun år 1993.

Så här säger reglerna:

Ryggåsstugornas torpkaraktär utmärks av att vara sparsmakad och återhållsam utan snickarglädje. Husen placeras diskret i samverkan med terrängen och uppförs i en våning.

Fasaden består av stående, ohyvlad träpanel, lockpanel eller locklist. Liggande träpanel är främmande inslag. Fasader målas i falurött. Knutarna ska inte markeras med vit eller svart färg.

Vindskivor målas i falurött eller brunsvart.

Ett vanligt fönsterformat är 1×1 meter i karmyttermått. Foder kring dörrar och fönster målas i vitt, brutet vitt, brunsvart eller falurött.

Fönsterkarmar och bågar målas i vitt eller brutet vitt.

Ytterdörrarna har liggande profilerad, tjärad eller brunsvartmålad, panel och en rombisk tittglugg. Dörrens insida är ofta målad med en ljus Hammersta-blå färg.

Yttertrappor är oftast enkla av trä i grova dimensioner i kombination med enklare sittbänkar och handledare. De skall vara brunsvarta eller obehandlade.

Tak skall utföras som sadeltak med lutningen 1:2. Annan takutformning får förekomma på bodar och uthus.

Takmaterialet bör vara enkupigt rött lertegel, torv eller trä.

Murade skorstenar skall putas/slammas vita och rörgenomgångar målas svarta.

Hängrännor görs av trä, invändigt klädda med takpapp eller plåt och upphängda med vinkeljärn.

Reglerna gäller även vid uppförande av uthus mindre än 15 m², så kallade friggebodar.

Avstå ifrån / undvik:
Fönsterluckor och fönsterspröjs som ger rutorna ett liggande format.
Takbeklädnad av plåt, eternit och liknande.
Hängrännor av plåt- och plast.
Artfrämmande byggnadselement som verandor, förstukvistar, skärmtak, trädäck, altaner, carport och höga plank.
Gör inte tomten till en villaträdgård. Stora markarbeten som kan ge ett konstlat intryck.
TV-antenner placeras diskret och paraboler bör helst undvikas helt.