Stadgar

Registrerade hos Lantmäteriet 2012-12-05. Ursprungligen antagna 1994-07-23. Reviderade 2008, 2009, 2010, 2011, 2012. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar

§ 1 FIRMA

Föreningens firma är Hammersta samfällighetsförening. Org.nr 717901-2930

§ 2 SAMFÄLLIGHETER

Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggningar avseende vattenledningssystem, bad- och båtplats m.m. tillkomna vid anläggningsbeslut 1994-07-23 (Dnr D1N 92247) samt gemensamhetsanläggning Hammersta ga:3 avseende vägar och gångstigar inom Hammersta-området, tillkommen vid anläggningsbeslut meddelat 2010-09-22 (Dnr D08848) samt gemensamhetsanläggningen Hammersta ga:4 avseende parkmark och tennisbana inom Hammerstaområdet, tillkommen vid anläggningsbeslut meddelat 2020-03-26 (D161472) lagakraftvunnet enligt MMD beslut i mål nr F 3123-20 meddelat den 2020-12-21.

§ 3 GRUNDERNA FÖR FÖRVALTNINGEN

Samfälligheten skall förvaltas i enlighet med vad som vid bildandet bestämts om dess ändamål.

§ 4 MEDLEM

Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet upptagen under § 2.

§ 5 STYRELSE

säte, sammansättning

För föreningen skall finnas en styrelse med säte i Gnesta kommun.

Styrelsen ska bestå av minst 4 och högst 6 ledamöter samt högst 2 suppleanter.

Styrelsen skall vara sammansatt så att mandatperioden inte löper ut samtidigt för samtliga ledamöter.

§ 6 STYRELSE

Val

Styrelsen väljs vid ordinarie föreningsstämma.

Mandattiden för ledamot är två år.

Första gången val äger rum skall två ledamöter väljas på endast ett år.

Stämman utser ordförande bland styrelsens ledamöter. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv.

§ 7 STYRELSE

Kallelse till föredragningslista

Kallelse till styrelsesammanträde, vilken skall innehålla uppgift om förekommande ärenden skall tillställas ledamöterna minst 7 dagar före sammanträdet.

Ledamot, som är förhindrad att närvara, skall genast meddela detta till ordföranden

§ 8 STYRELSE

beslutsförhet

protokoll

Styrelsen är beslutför när kallelse skett i behörig ordning och minst halva antalet styrelseledamöter är närvarande. Utan hinder härav skall styrelsesammanträde anses behörigen utlyst om samtliga ordinarie ledamöter infunnit sig till sammanträdet.

Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. I andra frågor gäller den mening som biträdes av ordföranden.

Utan att ha angivits i kallelsen får ärende avgöras om minst två tredjedelar av styrelseledamöterna är närvarande och ense om beslutet.

Fråga får utan hinder av bestämmelserna i första stycket avgöras utan kallelse om samtliga ordinarie ledamöter är ense om beslutet.

Den som deltagit i avgörandet av ärende äger anföra reservation mot beslutet. Sådan reservation skall anmälas före sammanträdets slut.

Över ärenden i vilka styrelsen fattat beslut skall föras protokoll som upptar datum,

deltagande ledamöter och suppleanter , kort beskrivning av ärendet, styrelsens beslut samt anförda reservationer. Protokollet skall justeras av ordföranden eller annan ledamot som vid förfall för ordföranden lett sammanträdet.

§ 9 STYRELSE

Förvaltning

Styrelsen skall:

1. förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar,

2. föra redovisning över föreningens räkenskaper,

3. föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,

4. årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,

5. om förvaltningen omfattar flera samfälligheter eller annars är uppdelad på olika verksamhetsgrenar och medlemmarnas andelar inte är lika stora i alla verksamhets grenarna, föra särskild redovisning för varje sådan gren,

6. i övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

§ 10 REVISION

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant.

Årsredovisning med underlag överlämnas till revisorerna för granskning senast sex veckor före årsstämman.

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.

§ 11 RÄKENSKAPSPERIOD

Föreningens räkenskapsperiod omfattar tiden 1 maj – 30 april.

§ 12 UNDERHÅLLS- OCH FÖRNYELSEFOND

Till föreningens underhålls- och förnyelsefond skall årligen avsättas minst 800 kronor

§ 13 FÖRENINGSSTÄMMA

Ordinarie stämma skall årligen hållas under juli eller augusti månad på tid och plats som styrelsen bestämmer.

Styrelsen kan när den finner det erforderligt utlysa extra stämma. I fråga om medlemmars rätt att begära att extra stämma utlyses gäller 47 § 3 st i lagen om förvaltning av samfälligheter.

Om stämma skall godkänna uttaxering skall styrelsen bereda medlemmarna tillfälle att från kallelseåtgärd vidtagits ta del av debiteringslängd, utvisande det belopp som skall uttaxeras, vad som belöper på varje medlem och när betalning skall ske. Före varje ordinarie stämma skall dessutom förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för den avslutade räkenskapsperioden samt utgifts- och inkomststat finnas tillgänglig för granskning under samma tid.

§ 14 KALLELSE TILL STÄMMA

Kallelse till stämma skall utfärdas av styrelsen och ske genom E-post eller personligt brev samt med anslag på föreningens anslagstavla i området.

Kallelseåtgärd skall vidtas senast tre veckor före sammanträdet.

I kallelsen skall anges tid och plats för stämman, vilka ärenden som skall förekomma på stämman och lämnas uppgift om plats där i § 13 angivna handlingar finns tillgängliga.

Andra meddelanden skall genom styrelsens försorg bringas till medlemmarnas kännedom genom anslag på anslagstavla i området.

§ 15 MOTIONER

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet. Motion som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast under maj månad.

Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

§ 16 DAGORDNING VID STÄMMA

Vid ordinarie stämma skall följande ärenden behandlas:

1. Stämman öppnas

2. Val av ordförande vid stämman

3. Ordförandes val av sekreterare vid stämman

4. Val av två justerare, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera protokollet

5. Godkännande av dagordning

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

7. Fastställande av röstlängd

8. Rapport från föreningens ordförande

9. Föredragning av styrelsens årsredovisning

10. Föredragning av revisorernas berättelse

11. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkningar

12. Beslut om resultatdisposition

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmar

15. Fastställande av antal styrelseledamöter och suppleanter

16. Ersättning till styrelsen och revisorer

17. Styrelsens förslag till budget samt debiteringslängd

18. Fastställande av budget

19. Val av styrelse och styrelseordförande

20. Val av revisorer och revisorssuppleant

21. Val av valberedning

22. Övriga frågor

23. Meddelande av plats där stämmoprotokoll hålles tillgängligt

24 Stämman avslutas

Vid extra stämma skall behandlas ärenden under punkt 1-7, 14, 23 och 24.

§ 17 DISPOSITION AV AVKASTNING

I det fall stämman beslutar om att fördela uppkommet överskott skall detta ske efter medlemmarnas andelar i samfälligheten(erna)

§ 18 STÄMMOBESLUT

Beslut fattas med acklamation om inte omröstning begärs.

Ifråga om omröstning m m gäller 48, 49, 51 och 52 § lagen om förvaltning av samfälligheter.

När omröstning företas skall till protokollet antecknas de omständigheter angående rösträtt, andelstal, ombud m m som har betydelse för bedömandet av röstresultat.

Val skall ske med slutna sedlar om någon begär det.

§ 19 FLERA VERKSAMHETSGRENAR

Skall omröstning ske i fråga som berör flera verksamheter gemensamt har vid tillämpning av huvudtalsmetoden varje medlem en röst även om han har del i flera verksamhetsgrenar.

Vid tillämpning av andelstalsmetoden skall i motsvarande fall varje medlems röstetal framräknas på följande sätt. Först reduceras medlemmens röstetal inom varje verksamhetsgren i förhållande till verksamhetsgrenens andel i den gemensamma verksamhet omröstningen avser. Därefter sammanlägges de reducerade röstetalen för varje medlem. Verksamhetsgrenarnas andelar i verksamhet som är gemensam för samfälligheten viktas efter andelar.

§ 20 PROTOKOLLS- JUSTERING TILLGÄNGLIGHÅLLANDE

Stämmoprotokollet skall justeras inom två veckor efter stämman och därefter hållas tillgängligt för medlemmarna.

§ 21 STADGEÄNDRING

För beslut om ändring av föreningens stadgar fordras minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Beslut skall genom styrelsens försorg genast anmälas för registrering. Vid anmälan skall fogas två bestyrkta avskrifter av protokoll över beslutet. Beslutet får inte tillämpas innan registrering skett.

KOMMENTAR TILL STADGARNA

Vid hänvisning till lagrum avser SFL lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter.

Till ingressen

SFL innehåller tvingande regler för föreningsförvaltningen och stadgarnas innehåll. Genom bestämmelser i stadgarna kan föreningsmedlemmarna dock i vissa hänseenden avvika från SFL. I SFL anges i vilka situationer stadgarna får innehålla avvikelser från logen.

Till § 1

Samfällighetsförenings firma skall innehålla ordet samfällighetsförening. Firman skall tydligt skilja sig från andra hos länsstyrelsen registrerade ännu bestående samfällighetsföreningsfirmor (29 § SFL).

Till § 2

Samfällighetsförening får ej driva verksamhet som är främmande för det ändamål som samfälligheten skall tillgodose (1 8 § SFL). Förvaltningen omfattar även fastighet som föreningen äger samt medel som influtit vid försäljning.

Alla samfälligheter skall anges uttömmande och på ett sådant sätt att de kan identifieras. Om marksamfällighet eller gemensamhetsanläggning blivit registrerad bör registerbeteckningen anges.

Till § 3

Samfällighets ändamål kan ha bestämts vid lantmäteriförrättning och framgår i så fall av förrättningshandlingarna. Ar det vid förrättning bestämda ändamålet oklart eller har det blivit inaktuellt eller har något ändamål inte föreskrivits vid förrättning bör grunderna för förvaltningen preciseras i stadgarna. Stadgar som strider mot förrättningsavgörande kan komma att underkännas vid registreringen.

Till § 4

Med delägarfastighet förstås fastighet som har del i samfällighet och med delägare ägaren av delägarfastighet (1 § 2 stycket SFL). För samfällighet enligt vattenlagen (SFS 1983:291) är dessa definitioner något annorlunda. Medlemmarna i samfällighetsförening utgöres av delägarna i samfällighet (1 7 § SFL).

Lagens bestämmelser om Fastighet äger motsvarande tillämpning på sådan tomträtt, gruva, byggnad eller annan anläggning på ofri grund, naturreservat, som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 3 eller 4 SFL. Den som innehar fastighet på grund av testamentariskt förordnande utan att äganderätten tillkommer någon anses vid lagens tillämpning som fastighetens ägare. Som ägare av naturreservat anses den som förvaltar reservatet.

Innehavare av tomträtt i fastighet som har del i samfällighet enligt 1 § 1 stycket 1 eller 2 SFL skall vid tillämpning av denna lag anses som delägare i fastighetsägarens ställe (3 § SFL).

Dessa stadgar har antagits vid sammanträde enligt datum på första sidan.

……………………………………………

Pelle Björklund

Styrelsens ordförande