GRINDAR – DJURHÅLLNING – FÖRRÄTTNINGSBESLUT

ANLÄGGNINGSFÖRRÄTTNING VÄGAR

ga:3 medger en specificerad och begränsad rätt att ha grindar över i gemensamhetsanläggningen ingående vägar.

ANLÄGGNINGSFÖRRÄTTNING PARKMARK

Med ga:4 följer ytterligare en begränsning eftersom djurhållning inte medges på i anläggningen ingående parkmark. Båda förrättningsbesluten har fattats av Lantmäterimyndigheten med stöd av Gnesta kommun, Länsstyrelsen, Mark- & miljödomstolen samt för ga:4 även av Mark- & miljööverdomstolen, dvs av tunga instanser vars beslut rimligen inte skall ifrågasättas.

DJURHÅLLNING – GRINDAR

Samfällighetsföreningens medlemmar har betalat ca 3 mkr för att få dessa två gemensamhetsanläggningar inrättade, med den tydliga avsikten att få fullständig kontroll över vägarnas och parkmarkens skötsel.

Sedan förrättningarna vunnit laga kraft finns varken behov eller utrymme för förhandlingar. Förrättningsprotokollen ger entydiga besked.