Ga:4 grönområde och tennis

Gemensamhetsanläggningen består av grönområde och tennisbana belägen på Hammersta 4:1 (se förrättningskartan nedan).

Förrättningskarta där grönområden markerats med GRÖNT (Miljödomstolens ändring markerat med RÖTT)

Enligt förrättningsbeslutet skall grönområdet ha karaktären av strövområde och hållas i vårdat skick så att det utgör en del av en god boendemiljö. Tennisbanan ska skötas så att den på ett tillfredsställande sätt möjliggör tennisspel åtminstone under sommarhalvåret.

Lantmäterimyndigheten (LM) påminner i sitt beslut om att samfällighetsföreningen givetvis alltid har möjlighet att anlita en sakkunnig om inte tillräcklig kompetens finns inom föreningen, på samma sätt som föreningen kan göra med exempelvis en revisor eller vad gäller vägunderhåll och underhåll av områdets dricksvattenanläggning.

Förfoganderätten inom hela gemensamhetsanläggningens område, inklusive avverkningsrätten till samtliga träd samt röjningsrätten, tillhör anläggningssamfälligheten, men markägaren har kvar äganderätten till träden och får tillgodogöra sig fällda träd alternativt värdet av fällda träd.

Deltagande fastigheter: Samtliga Hammerstas fastigheter, med undantag för Hammersta 4:19 (Sörängen) och Hammersta 4:1 (gården), ingår i anläggningen och har en andel vardera. Dvs att samtliga delägare har lika stor andel i anläggningen och betalar därmed också lika mycket för drift och underhåll.

Ta del av förrättningsbeslutet här:

Beskrivning BE1 – 2020-03-26 »

Förrättningskarta KA1 – 2022-06-14 » (slutlig efter Mark- och Miljödomstolens beslut enligt nedan)

Båtnad UT1 – 2020-03-18 »

Protokoll PR1 – 2018-10-30 »

Protokoll PR2 – 2019-10-17 »

Protokoll PR3 – 2020-03-03 »

Protokoll PR4 – 2020-03-26 »

Förrättningsbeslutet frå mars år 2020 överklagades till Mark- och miljödomstolen (MMD) och sedan även till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Den 14 juni år 2022 meddelade MÖD att den inte beviljat prövningstillstånd. Detta innebär att Lantmäteriets beslut står fast (med de två mindre ändringar som gjordes av Mark- och miljödomstolen).

Ta del av Mark- och miljödomstolens beslut här » (lösenordsskyddad).