Definitioner – lagregler

Regler – allmänt

En fastighet består normalt av ett markområde med tillhörande byggnader. För att fastigheten ska kunna fungera ändamålsenligt, behövs ibland att fastigheten har tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser. Det kan till exempel gälla vägar eller vattenbrunn. Om flera fastigheter har liknande behov kan dessa tillgodoses genom en gemensam anläggning för fastigheterna. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning möjliggörs en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.

En gemensamhetsanläggning bildas genom en anläggningsförrättning. I samband med denna beslutas om regler för hur fastigheterna ska samverka för att bygga, sköta och fördela kostnaderna för anläggningen. Det blir då tydligt vad som ska skötas och hur det ska göras. Beslut om gemensamhetsanläggning gäller för all framtid, men kan omprövas genom en ny förrättning om förhållandena ändras.

Tvingande regler

Uttaxering av avgifter skall ske enligt gällande andelstal.

Definitioner

Gemensamhetsanläggning är en anläggning som är till nytta för flera fastigheter, t ex väg, vatten- och avloppsanläggning, grönyta, lekplats, garage eller parkeringsplats med mera.

Anläggningssamfällighet är en anläggning som skapas genom anläggningslagen (AL) ».

Samfällighetsförening är en juridisk person som har ett organisationsnummer. Den kan förvärva rättigheter och ikläda sig skyldigheter samt träffa avtal och ingå andra rättshandlingar, se lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter ».

Samfälld mark eller annat utrymme som hör till flera fastigheter gemensamt. Med mark avses dock såväl mark som vattenområden och fristående fiske (dvs. fiske som inte ingår i äganderätten till vattenområdet). Den lagstiftning som idag är tillämplig på mark-, vatten- och fiskesamfälligheter är fastighetsbildningslagen (FBL). 

Lagar som reglerar gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningars verksamhet

Lag om förvaltning av samfälligheter – lag (1973:1150) » reglerar förvaltningen av samfälligheter

AL – Anläggningslag – lag (1973:1149) » reglerar tillkomsten av gemensamhetsanläggningar (samfälligheter)

PBL – Plan- och bygglag (1987:10) »

Expropriationslag (1972:719) »

Länsstyrelsen »

ga skiss