Hammersta och grannar

På Hammersta befinner man sig på historisk mark. Under de mjuka kullarna i den gamla hjorthagen till vänster på vägen in mot Hammersta, på Tobergsliden till höger och längre in på Hammersta Gårds skogsmarker, döljer sig gamla fornlämningar. Innanför Hammersta gårds ägor, finns ett 80-tal avstyckade och friköpta tomter som till absolut övervägande delen bebyggts med hus för fritidsboende.

Hammersta Gård (Hammersta 4:1) förvärvades hösten 2004 av Elisabeth Ekelund Husborn. Gården är på 109,5 hektar, varvar skogsmark utgör 34 hektar, åkermark 37 hektar, bete och ängsmark 15 hektar. Resterande ca 24 hektar utgör så kallad övrig mark. Gården har andel i Gnesta Daga Häradsallmänning S:4. Häradsallmänningar har en unik historia och torde vara landets äldsta form av fungerande samägande. Mer information om häradsallmänning finns hos Häradsallmänningsförbundet ».

Heby övertogs i januari år 2013 av Henrik och Anna Löfgren. Innan dess ägdes gården av lantmästare Lars von Engeström, som var egendomens siste fideikommissarie. 580 hektar mark varav 185 hektar åkerjord. Huvudbyggnaden ritad av Erik Palmstedt, är gustaviansk och uppfördes av tegel i två våningar omkring år 1780. I byggnadens inre finns mycket av den gamla fasta inredningen bevarat, bl a på väv målade tapeter, dörröverstycken och flera mariebergskakelugnar. Slottet räknas som kulturminne och renoverades år 1995 varefter det vid några tillfällen varit öppet för guidad visning. Hur det blir med visningar i framtiden återstår att se. Utdrag ur boken Svenska fideikommiss av Nils Segerstråle, utgiven Almqvist & Wiksell förslag AB år 1979.

Gåsinge Dillnäs Hembygdsförening, med den vackra parstugan från 1700-talet, var tidigare en av gårdarna i Ullevi by. Den hette Sörgården och ägdes av Eva Andersson, som också ägde Mellangården på Hammersta. Eva Andersson skänkte bostadshus, ladugård och visthusbod till Hembygdföreningen när den bildades 1947.

Bond Ekeby med sina vackra ängar ligger i norra ändan av Nyckelsjön. Det går en vacker promenadväg utefter ängen. Antingen fortsätter man promenaden fram till Bond Ekeby eller så tar man av i en båge åt öster in i skogen. Den vägen övergår till en smal stig som mynnar ut vid Alsjön. Man passerar ett torp, som är bebott, men det går bra att diskret passera i utkanten av tomten.

Hallsta Gård, som drivs av Per Dellrud, är ett av traktens största aktiva jordbruk. Per Dellrud arrenderar en stor del av åkermarken från Heby ner till Södertuna. Han plogar också våra vägar på vintern. Hallsta var i gamla tider bygdens centralpunkt med skola och lärarbostad vägg i väggmed Hallsta Gård. Skolan och lärarbostaden står kvar och är renoverade.

Blacksta på andra sidan Nyckelsjön är en av de få oskiftade bondbyarna i Mellansverige. Här ligger ladugårdar och mangårdsbyggnader i en enda lång rad utefter vägen.

Täby, Ullevi och Nyullevi är ytterligare tre granngårdar. Ullevi och Nyullevi driver aktivt jordbruk medan Täbys marker är utarrendrade till Hallsta Gård.

Vängsö flygplats » är en enskild flygplats som drivs av Östra Sörmlands Flygklubb. Flygplatsen är avsedd för motor- och segelflyg.

Avla, grannbyn till Blacksta på vägen mot Björnlunda, genomgick däremot storskiftet fullt ut och bondgårdarna flyttades ut från den ursprungliga byn nere vid Avlasjön ut på de nya ägorna.

Davidstads gård, kallad ”Davidsta”, ligger vid Storsjön några kilometer söder om Gåsinge kyrka. Gården drivs i dag som ett ekologiskt jordbruk av Louise Mörner och Curt Rehnström.

Norrtuna fritidsområde » där parkmarken ägs av de boende via samfällighetsföreningen.

Skeppsta var ett järnbruk som anlades i slutet av 1500-talet. 

Delar av Gåsinge-Dillnäs och Frustuna-Kattnäs socken anses vara av riksintresse. Här finns spår från bronsålders bosättningar (skärvstenshögar och gravar samt hällristningar). Gravfält från äldre och yngre järnålder samt runstenar. I miljön ingår medeltidskyrkor. Enskilda miljöer är Heby 1700-tals herrgård, Blacksta och Avla reglerade radbyar och Dillnäs kyrkby samt Skeppsta under 1500-talet grundade järnbruk med såg och kvarn och Närlunda herrgård.

Röset vid Laxne är ett gravröse från bronsåldern som ligger i Gåsinge-Dillnäs socken i Gnesta kommun. Vägen till Mariefred passerar förbi cirka trettio meter öster om röset. Gravröset i Laxne som ligger på en moränkulle vid övre Marvikens sydligaste del uppfördes för omkring 3000 år sedan. Det är 40–45 m i diameter och 6 meter högt, och är byggt som en ringvall med 15–20 meter breda vallar. Därför ansågs röset tidigare vara en fornborg. Även läget vid Marvikarna, en gammal sprickdal som har förbindelse med Klämmingen, påverkade spekulationerna.