DETALJPLANER

Alla nu gällande detaljplaner – sedan flertalet av dem ändrats efter beslut av Gnesta kommun.
Ladda ner alla områdets sju plankartor i original i PDF-format »

Inom Hammersta finns totalt sju detaljplaner med varierande omfattning och innehåll. Några planer berör enstaka fastigheter emedan andra är mer vidsträckta och omfattar upp till 39 tomtplatser. Detaljplanerna reglerar byggrätten, som skiljer sig åt mellan de olika planerna enligt följande:

Detaljplan år 1965 och år 1972 nr 65-14 och 72-15 avser västra Hammersta och medger en huvudbyggnad i ett plan om 100 m² ej högre än 3,5 meter plus ett uthus om 30 m². Detaljplanen 65-14 omfattar även ett vattenområde som enligt planen får ”utfyllas eller överbyggas endast i den mån så erfordras för småbåtsbryggor.” Inom området finns även en tennisbana. I övrigt omfattar planerna vägar och Park/plantering samt park/vattenspegel. En gemensamhetsanläggning (ga:4) är på gång att inrättas för de områden som omfattas av planerna – lantmäteribeslutet är dock överklagat och dom väntas senast i slutet av november i år 2021.

Detaljplan år 1974 nr 74-8 avser sydöstra Hammersta och medger en huvudbyggnad om 120 m² ej högre än 4,4 meter plus en eller flera gårdsbyggnader om tillsammans högst 40 m².

Detaljplan år 1975 och år 1983 nr 75-6 och 83-9 avser norra Hammersta och medger en huvudbyggnad om 80 m² ej högre än 4,4 meter plus en gårdsbyggnad om 40 m². Högsta höjd för uthus/gårdsbyggnader är 2,5 meter. Planerna omfattar vägar och område natur och parkmark. I blivande ga:4 (se ovan) ingår även områden som omfattas av dessa planer.

Detaljplan år 1996 och år 1999 nr 96-2 och 99-4 medger ingen ytterligare byggnation.

Hammersta-manifestet, som upprättades år 1994, reglerar utformningen av byggnader och tomter. Det är ingen egen detaljplan men utgör tillägg till områdets samtliga planer.

Friggebod, en eller flera om sammanlagt högst 15 m² och ej högre än 3 meter, får uppföras utan bygglov. De får även placeras på s.k. prickmark (mark som inte får bebyggas), men ej närmare tomtgräns än 4,5 meter utan grannens medgivande.

De s.k. Attefallsreglerna är inte tillämpliga i Hammersta enligt ett kommunbeslut år 2014.-

Från mitten av 1960-talet fram till idag har totalt 84 fastigheter avstyckats från stamfastigheten Hammersta 4:1. F.n är 79 av dessa bebyggda. Fem tomter saknar bostadsbyggnad.

Stamfastigheten Hammersta 4:1 areal är ca 109 hektar åker, skog och övrig mark plus del i Nyckelsjön. För 32 hektar av marken – främst skogsmark – inrättades i juni år 2022 gemensamhetsanläggningen ga:4. För detaljerad information se ga:4 under rubriken ANLÄGGNINGAR ovan.

Djurhållning inom detaljplanerat område i Gnesta kommunen – Lokala föreskrifter fastställda av Samhällsbyggnadskontoret Gnesta kommunen den 2020-05-27 »

Kommunen har anfört att: ”För planerna P65-14, P72-15, P74-8, P75-8, P75-6, P83-6 kommer föreslagen zon för bestämmelser om allmän plats läggas minst 10 meter invid fastighetsgräns till bostadsfastighet i ren skogsmark och invid övriga öppna områden med naturliga gränser som vägar, diken etc 3 meter från fastighetsgräns, väg etc enligt gällande planbestämmelsekarta.”

Kartan nedan visar de områden som inte längre är detaljplanerade. Dessa utgörs uteslutande av skogs- och jordbruksmark (som tidigare varit utlagd som parkmark) varför ändringen inte berör avstyckade fastigheters byggrätt.

Kommunens karta visar detaljplaneändring Hammersta.
Klicka här för att ladda ner kartan »