Ga:1 vatten

Nya pumphuset som invigdes våren 2021

Vår gemensamhetsanläggning Ga:1 försörjer 65 Hammerstafastigheter med vinter- och sommarvatten, varav nio med enbart sommarvatten. 20 fastigheter är inte med i Ga:1. Det gäller fem tomter som f.n. är obebyggda och femton som har eget vatten.

Distributionsnät för områdets vattenförsörjning inklusive vattenreservoar nedgrävd i mark invid ladugården samt tryckstegspumpar med hydroforer belägna i mjölkrum i ladugården. Anläggningen avser huvudsakligen ledningar för vintervattenbruk.

Rum i källaren på nuvarande Hammersta 4:1 (mangårdsbyggnaden) innehållande brunnsanläggning bestående av bergborrad brunn, pump och hydroforanläggning med tillhörande elektriska installationer.

Deltagande fastigheter: Hammersta 4:1, 4:2, 4:5-4:15, 4:17-4:22, 4:27, 4:33-4:47, 4:49-4:82. Vid senare förrättningar har 4:83-4:88 tillkommit och 4:15 upphört (uppgick i 4:1).

Kostnaderna för anläggningens utförande, drift och underhåll skall fördelas mellan deltagande fastigheter så att fastigheter för fritidsboende erhåller 1 andel och fastigheter för helårsboende erhåller 2 andelar. Hammersta 1:15 (eg. mangårdsbyggnaden på nuvarande 4:1) och 4:69 erhåller 2 andelar, övriga fastigheter 1 andel vardera. Hammersta 4:1 (vid tidpunkten för förrättning ingick även nuvarande fastigheter som utgör ”bykärnan”) skall dock erhålla 12 andelar varav 10 andelar härrör från bostadshusen och 2 andelar från jordbruket. Summan av andelarna är 84.

Samfällighetsföreningen äger rätt att reducera utdebiteringen för de fastigheter som inte är bebyggda, som har egen vattenförsörjning eller som har enbart sommarvatten.

Förrättningsbeslut 1996-10-19 – från Hammersta 4:1 avskildes och bildades Hammersta 4:83 och 4:84. De fick en andel vardera. Andelstalet för Hammersta 4:1 minskade med 2 från 12 till 10.

Förrättningsbeslut 1999-06-11 – Från Hammersta 4:1 avskildes och bildades Hammersta 4:85-4:88. Därefter fördelades andelstalen för dessa fastigheter med: 4:1 = 2 andelar, 4:85 = 3 andelar, 4:86 = 1 andel, 4:87 = 2 andelar och 4:88 = 2 andelar.

Förrättningsbeslut 1999-12-13 – Hammersta 4:1 slogs ihop med Hammersta 4:15 varvid Hammersta 4:1 erhåller 4 andelar.

Enligt dessa beslut skall alltså andelarna fördelas: Hammersta 4:1 erhåller 4 andelar (varav eg. bostadshus 2 och jordbruk 2), Hammersta 4:85 erhåller 3 andelar, Hammersta 4:69, 4:87 och 4:88 erhåller 2 andelar, övriga fastigheter erhåller 1 andel. Summan andelar blir 82 och inte 84 som anges i det ursprungliga förrättningsbeslutet.

Observera att de fastigheter som vid förrättningstillfället år 1994 inte var anslutna till områdets dricksvatten inte heller har del i ga:1 och skall därför inte heller ha några andelar.

OBSERVERA att sedan dess har både andelstal och antalet fastigheter i GA1 ändrats. För en aktuell bild, se senaste debiteringslängd.

Förrättningskarta.

Instruktion avseende skötsel samt underhåll av samfällighetens vattenförsörjningssystem.

Jämn och säker försörjning av vatten med god kvalitet är av stor betydelse för berörda fastigheter på Hammersta avseende sommar respektive året runt vatten. Regelbundet analyseras därför kvaliteten på vattnet, hittills utan att anmärkningar har konstaterats.

Vattensystem har ett antal år på nacken och har byggts ut och renoverats i etapper. Två typer av avstängningsventiler finns i systemet. Den äldre typen som öppnas motsols och stängs medsols. Den nya typen som finns vid vissa tomter har bara två lägen och skall antingen vara helt stäng eller helt öppen. Står den i mellanläge uppstår läckage. Det är en typ av självdränerande konstruktion.

Vi vädjar till alla fastighetsägare att till samfälligheten anmäla åtgärder som vidtages kring och på respektive fastighets vattenförsörjning samt även att anmäla eventuella brister.

Kort checklista:

  • Försörjningen från huvudventilerna till respektive hus ansvarar fastighetsägarna för.
  • Inga reparationer av huvudventiler skall utföras innan kontakt tagits med samfälligheten. 
  • Vi rekommenderar att vid längre frånvaro stänga ventilen vid respektive tomtgräns.
  • Vid torra somrar bör vattning av gräsmattor undvikas.
  • Den som under vinterhalvåret har vatten i systemet bör ha rejäl grundvärme i huset.

Kontroll, service samt underhåll av befintliga system sker regelbundet av:

  • Rörhuset i Gnesta ( Söberg &  Söderström AB ).
  • Lebro Entreprenad
  • Vid eventuella problem eller frågor kontakta Samfällighetens vattenansvarige.