Stadgar

Byordning för Hammersta Byalag

Ändrad vid ordinarie bystämma 2022 ang. byavgäld

§ 1 Firma, säte

Hammersta byalag är en ideell förening med säte i Gnesta kommun.

§ 2 Ändamål

Byalaget är en intresseförening för fastighetsägarna inom Hammerstaområdet. Byalaget har främst till ändamål att genom olika åtgärder verka för att Hammerstaområdets karaktär av omväxlande och levande sörmländsk landsbygd med terränganpassad fritidsbebyggelse i äldre stil bevaras, så att markanvändning och bebyggelse inte äventyrar områdets natur- och kulturhistoriska värden.

Byalaget ordnar även de gemensamma trivselarrangemang som medlemmarnas majoritet efterfrågar. Dessutom har byalaget till uppgift att tillhandahålla medlemmarnas gemensamma nyttigheter, i den mån detta inte åligger annan, och svara för gemensam egendom.

Inom byalagets kompetens faller bland annat att verka som remissorgan till statliga och kommunala myndigheter i frågor som rör byggnation, markanvändning och annat med anknytning till Hammerstaområdet, att verka för att jordbruket och skogsbruket inom Hammerstaområdet med närliggande omgivningar bedrivs på sådant sätt att landskapets traditionella karaktär bibehålls, varvid särskilt skall tillses att öppna områden hävdas genom bete eller slåtter, samt att anordna gemensamma trivselanordningar, vilka endast skall vara tillgängliga för medlemmar, deras familjer och gäster.

§ 3 Verksamhetsår

Byalagets verksamhetsår utgörs av tiden 1 maj – 30 april.

§ 4 Medlemskap

Den som är lagfaren ägare av en bebyggd fastighet inom Hammersta, har rätt att vara med i byalaget. Om flera personer är lagfarna ägare till en och samma fastighet har de samtliga rätt att vara medlemmar. Även den som för en tid av minst ett år hyr en friliggande bostadsbyggnad på inom Hammersta har rätt att vara medlem i byalaget dock utan rösträtt.

Ansökan om medlemskap skall göras skriftligen hos byrådet.

Medlem som önskar utträda ur byalaget skall anmäla detta skriftligen till byrådet. Sådan anmälan behöver dock inte ske i samband med att medlem upphör att vara lagfaren ägare till fastighet inom Hammerstaområdet. I sådant fall upphör medlemskapet omedelbart utan särskild anmälan.

Medlem som påtagligt motverkat byalagets ändamål kan uteslutas ur byalaget. Beslut om uteslutning fattas av bystämman. För sådant beslut krävs att det biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

Medlem som inte i tid betalar sin byavgäld skall uteslutas ur byalaget, om rättelse inte sker inom tre månader. Beslut om sådan uteslutning fattas av byrådet.

§ 5 Bystämma

Byalagets högsta beslutande organ är bystämman.

Ordinarie bystämma skall hållas årligen någon gång under månaderna juni-augusti.

Kallelse till bystämma skall utfärdas av byrådet tidigast sex och senast tre veckor före stämman. Kallelse skall ske skriftligen genom vanligt brev eller e-post till den adress som medlem senast skriftligen anmält till byrådet.

Till kallelsen skall fogas byrådets årsredovisning samt revisionsberättelsen för sistlidna verksamhetsår. Till kallelsen skall vidare fogas byrådets budget och förslag till byavgäld för nästkommande verksamhetsår. Kallelsen skall också anslås inom Hammerstaområdet.

Vid ordinarie bystämma skall följande ärenden förekomma:

a) Stämman öppnas.

b) Val av en ålderman att leda stämman.

c) Val av protokollförare vid stämman.

d) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

e) Fastställande av röstlängd.

f) Beslut om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

g) Godkännande av dagordning

h) Föredragning av byrådets årsredovisning för senaste verksamhetsår.

i) Föredragning av revisorns/revisorernas berättelse för samma tid.

j) Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen för senaste verksamhetsår.

k) Beslut om disposition av vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen.

l) Beslut om ansvarsfrihet för byrådets ledamöter.

m) Redovisning av budget för pågående verksamhetsår samt beslut om byavgäld för nästkommande verksamhetsår.

n) Beslut om antalet ledamöter i byrådet för den tiden intill slutet av nästa ordinarie bystämma.

o) Val av ledamöter i byrådet för tiden intill slutet av nästa ordinarie bystämma.

p) Val av revisor/revisorer och revisorssuppleant för samma tid.

q) Val av tre ledamöter att utgöra valberedning inför nästa ordinarie bystämma.

r) Ärenden som byrådet hänskjutit till stämman.

s) Ärenden som i behörig ordning väckts av medlem.

t) Övriga frågor.

u) Stämman avslutas.

Medlem som önskar förelägga ordinarie bystämma visst ärende skall minst fjorton dagar före stämman anmäla detta skriftligen till byrådet. Byrådet skall sedan framlägga ärendet vid stämman med eget yttrande.

Extra bystämma skall hållas om byrådet så beslutar. Extra bystämma skall också hållas om det begärs skriftligen hos byrådet av medlemmar representerande minst 20 fastigheter inom Hammerstaområdet.

På extra bystämma skall följande ärenden förekomma:

a) Val av en ålderman att leda stämman.

b) Val av protokollförare vid stämman.

c) Val av två justeringsmän tillika rösträknare.

d) Fråga om stämman blivit sammankallad i behörig ordning.

e) Ärende för vilka stämman har sammankallats.

Rösträtt vid bystämma har endast personligen närvarande medlemmar. Medlem har dock rätt att låta sig företrädas av ombud, om ombudet tillsammans med medlemmen varaktigt nyttjar dennes fastighet, eller är medlem representerande annan fastighet.

Medlemmar representerande viss fastighet kan dock bara företräda en annan fastighet.

Vid omröstning har varje medlem en röst. Om flera medlemmar är lagfarna ägare till en och samma fastighet har de dock tillsammans endast en röst.

Omröstning vid bystämma sker öppet. Vid val kan dock stämman besluta att omröstning skall ske slutet.

Om inte annat anges i denna byordning fattas beslut vid bystämma med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller åldermannens mening, utom vid val där lotten skall avgöra.

Protokoll från bystämma skall skickas till medlemmarna senast sex veckor efter stämman.

§ 6 Byråd

Byrådet handhar under bystämman förvaltningen av byalagets angelägenheter.

Byrådet skall bestå av tre till fem ledamöter.

Endast medlem och den som tillsammans med medlem varaktigt nyttjar medlemmens fastighet är valbar till byrådet.

Byrådets ledamöter utser inom sig ordförande, sekreterare och kassaförvaltare.

Byrådet sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsfört när minst hälften av ledamöterna deltar.

Omröstning i byrådet sker öppet. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening.

Protokoll skall föras vid sammanträde med byrådet.

Byrådet har rätt att i särskilda frågor för kortare eller längre tid utan rösträtt adjungera olika personer till sig.

Byrådet skall på lämpligt sätt upplysa hur medlemmar och andra kan komma i kontakt med rådet.

Byrådet skall hålla medlemmar informerade om händelser av vikt under löpande verksamhetsår. Vid behov inhämtas medlemmarnas synpunkter genom enkätförfrågningar.

Byrådet ska vid återkommande tillfällen informera medlemmarna om gällande byggnads- och planbestämmelser och på lämpligt sätt följa upp tillämpningen av dessa. Byrådet ska särskilt uppmärksamma nytillkomna fastighetsägares behov av information och stöd i dessa, för Hammersta-områdets utveckling viktiga frågor.

§ 7 Revision

Byalaget skall ha en till två revisorer och en revisorssuppleant.

Byalagets revisorer skall i den omfattning god revisionssed bjuder granska byalagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt byrådets förvaltning.

§ 8 Byavgäld

Medlem skall betala byavgäld när ett nytt verksamhetsår inleds i maj och senast den 1 juni.

Byavgälden för nästkommande verksamhetsår bestäms vid Byalagets årsstämma.

Byavgälden skall utgå i penningar med lika belopp för samtliga medlemmar. Flera medlemmar som tillsammans är lagfarna ägare till en och samma fastighet eller flera medlemmar som tillsammans hyr en byggnad skall dock tillsammans betala en byavgäld. De är dock solidariskt betalningsansvariga för denna.

Den som upphör att vara medlem i byalaget har inte rätt till restitution av redan inbetald byavgäld.

Ny medlem skall för innevarande verksamhetsår betala byavgäld i relation till det antal hela månader som återstår av året. Om tidigare ägare av den nya medlemmens fastighet betalt avgäld som inte restituerats enligt föregående stycke, skall avgälden tillgodoräknas den nya medlemmen. Motsvarande gäller vid uthyrning av bostadsbyggnad inom Hammersta.

§ 9 Ändring av byordningen

Ändring av denna byordning kräver beslut av ordinarie bystämma. För att ett sådant beslut skall bli gällande krävs att det biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

Förslaget till ändring av byordningen skall anges i kallelsen. Förslaget skall vidare anslås inom Hammerstaområdet.

§ 10 Upplösning

Upplösning av byalaget kräver beslut dels av en ordinarie bystämma, dels av en extra bystämma avhållen tidigast två och senast fyra månader därefter. För att ett beslut om upplösning skall bli gällande krävs att det på bägge stämmor biträds av minst två tredjedelar av de röstande.

Om byalaget upplöses skall dess tillgångar tillfalla Gåsinge-Dillnäs Hembygdsförening eller om denna förening då inte längre existerar, annan sammanslutning eller annat organ som verkar för hembygdsvård inom före detta Daga härad.

Denna byordning antogs vid konstituerande bystämma den 18 juli 1993 och kompletterades vid ordinarie bystämma den 13 juli 2008, den 22 juli 2018 samt den 17 juli 2022.