Styrelsens ansvar

När en person blir vald till styrelseledamot av medlemmarna på föreningens årsmöte inträder ett ansvarstagande. Han eller hon har genom valet fått övriga medlemmars förtroende att sköta föreningens förvaltning och förväntas göra det med stor omsorg och inom angivna ramar.

I styrelseledamöternas åliggande ingår särskilt att tillse att:• verkställa av årsmötet fattade beslut,
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
• förvalta samfällighetens och föreningens tillgångar,
• föra redovisning över föreningens räkenskaper,
• föra förteckning över delägande fastigheter, dessas andelstal och ägare,
• årligen till ordinarie stämma avge förvaltningsberättelse över föreningens verksamhet och ekonomi,
• föra särskild redovisning för de olika verksamhetsgrenarna (ga1, ga2 och ga3),
• tillställa revisorerna räkenskaper med mera,
• förbereda årsmöte samt
• övrigt fullgöra vad lagen föreskriver om styrelsens handhavande av föreningens angelägenheter.

Personligt ansvarig och styrelsens ansvar

Det ankommer på varje enskild styrelseledamot att utföra sitt uppdrag korrekt, lojalt och omsorgsfullt. Om en styrelseledamot inte lever upp till detta kan han eller hon bli personligen ansvarig för den skada som drabbar föreningen.

Fråga om ansvar för föreningens företrädare gentemot föreningen uppkommer normalt vid årsmötet. Under punkten ”fråga om ansvarsfrihet” kan medlemmarna ifrågasätta styrelsens sätt att sköta föreningen. Anser man att hela styrelsen eller enskilda ledamöter har varit oaktsamma och härigenom orsakat föreningen ekonomisk skada, kan mötet besluta att inte bevilja styrelsen eller de enskilda styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas har föreningen, genom den nyvalda styrelsen, att inom ett år möjlighet att väcka talan vid tingsrätten mot ledamöterna.