HAMMERSTA

Historien om Hammersta handlar om hur området utvecklades från att en gång ha varit en bondby bestående av tre gårdar, som slogs samman på 1950-talet, till det unika och populära fritidsområde som det är idag. Läs mer om detta under rubriken Från forntid till nutid ».

Byggnationen i området regleras av Hammersta-manifestet » och utgörs med få undantag av ryggåsstugor i ett plan med torpkaraktär som utmärks av att vara sparsmakad och återhållsam utan snickarglädje.

Byalaget » anordnar ett stort antal trivselaktiviteter för de boende samt ansvarar för skötseln av badplatsen vid Alsjön.

Här finns också fyra gemensamhetsanläggningar ». Det är:

Ga:1 Dricksvatten till flertalet fastigheter. Andra fastigheter har egna vattenbrunnar.

Ga:2 Badplats och båtbrygga vid Nyckelsjön samt hantering av hushållssopor.

Ga:3 Vägar och gångstigar inom området.

Ga:4 Grönområde som omfattar ca 32 ha skogs- och ängsmark och en anlagd skogstjärn samt områdets Tennisbana belägen intill ”tusenåriga” eken.

Samtliga anläggningar förvaltas av de boende gemensamt genom Hammersta samfällighetsförening ».

Inom Hammersta finns sju olika detaljplaner ».