SAMFÄLLIGHETER

Inom Hammersta finns fyra gemensamhetsanläggningar ga:1, ga:2, ga:3 och ga:4. Samtliga anläggningar förvaltas av de boende gemensamt genom Hammersta samfällighetsförening.

Aktuellt registerutdrag från Lantmäteriet 2023-07-03

BAKGRUND:

En fastighet består normalt av ett markområde med tillhörande byggnader. För att fastigheten ska kunna fungera ändamålsenligt, behövs ibland att fastigheten har tillgång till anläggningar utanför den egna fastighetens gränser. Det kan till exempel gälla vägar eller vattenbrunn. Om flera fastigheter har liknande behov kan dessa tillgodoses genom en gemensam anläggning för fastigheterna. Genom att bilda en gemensamhetsanläggning (ofta benämnd ”samfällighet”) möjliggörs en effektiv och långsiktigt god samverkan med grannarna.