Pumphus

Årsstämman 2020 beslöt enligt styrelsens förslag att låta uppföra ett nytt pumphus (se stämmoprotokollet nedan) . Den nya anläggningen stod klar våren 2021. Först därefter ansökte styrelsen om en lantmäteriförrättning enligt nedan.

Pumphuset som invigdes år 2021

Ansökan om förrättning »

Avtal med gården – Hammersta 4:1 »

Register Hammersta samfällighet »

Protokoll årsstämma år 2020 »

Yrkande ändring av andelstal sommarvatten »

Yttrande delägare 1 »

Yttrande delägare 2 »

Styrelsens yrkande »