Ga:2 bad båt sopor

Badplats i Nyckelsjön

Område för bad- och båtplatser med tillhörande brygganordningar (ca 30 båtplatser) m.m.

Plats för sopcontainer för hushållssopor på ladugårdsplanen (se karta). Ny plats för sopbehållarna beslöts vid lantmäteriförrättning hösten år 2013. Den nya platsen är i korsningen Infartsvägen och Långängsvägen, strax intill gårdens ridbana.

Deltagande fastigheter: Hammersta 4:1, 4:2, 4:5-4:82. Vid senare förrättningar har 4:83-4:88 tillkommit och 4:15 upphört (uppgick i 4:1). Hammersta 4:19 utträde år 2010.

Beslut om andelstal: Kostnaderna för anläggningens utförande, underhåll och drift ska fördelas så att fastigheter för fritidsboende erhåller 1 andel och fastigheter för helårsboende erhåller 2 andelar.
Hammersta 4:15 (eg. mangårdsbyggnaden på nuvarande 4:1) och 4:69 erhåller 2 andelar, övriga fastigheter 1 andel vardera.
Hammersta 4:1 (vid tidpunkten för förrättning ingick även nuvarande fastigheter som utgör ”bykärnan”) skall dock erhålla 10 andelar.
Summan av andelarna är 91.
Sammfällighetsföreningen äger rätt att reducera utdebiteringen för de fastigheter som inte är bebyggda.
(2014 års stämma beslöt sänka andelstalet för helårsboende från 2 till 1,25) helårsboende från 2 till 1,25).

Förrättningsbeslut 1996-10-19 – Från Hammersta 4:1 avskildes och bildades Hammersta 4:83 och 4:84. De fick en andel vardera. Andelstalet för Hammersta 4:1 minskade med 2 från 10 till 8.

Förrättningsbeslut 1999-06-11 – Från Hammersta 4:1 avskildes och bildades Hammersta 4:85-4:88.  Därefter fördelades andelstalen för dessa fastigheter med: 4:1 = 0 andelar (utträder), 4:85 = 3 andelar, 4:86 = 1 andel, 4:87 = 2 andelar och 4:88 = 2 andelar.

Förrättningsbeslut 1999-12-13 – Hammersta 4:1 slogs ihop med Hammersta 4:15 varvid Hammersta 4:1 erhåller 2 andelar.

Enligt dessa beslut skall andelarna fördelas: Hammersta 4:1 erhåller 2 andelar, Hammersta 4:85 erhåller 3 andelar, Hammersta 4:69, 4:87 och 4:88 erhåller 2 andelar, övriga fastigheter erhåller 1 andel.

Eventuellt senare beslutade ändringar av andelstal får sökas i debiteringslängden.

Förrättningsbeslut AB – 1994-07-23 »

Anläggningsbeslut BE1 – 1996-10-19 »

Anläggningsbeslut BE – avstyckning – ändring andelstal 1999-06-11 »

Omprövning – sopstation – 2013-10-30 »

Småbåtshamn i Nyckelsjön